Ngoại trừ Santa Clara, 5 quận Bay Area tái mở cửa giai đoạn 2 vào tuần sau