Nhà bán lẽ trực tuyến lớn nhất TQ muốn cạnh trạnh với Amazon của Mỹ