Quận Santa Clara sẽ tái đóng cửa các cơ sở thương mại sau 2 ngày mở cửa