Quảng cáo kỳ thị có giúp đảng Cộng Hòa của Trump thắng cử giữa kỳ?