Tại sao TT Trump rất có thể sẽ tuyên bố tình trạng khân cấp quốc gia?