Thêm một người nữa trong chính phủ Trump “lên đường”