Thượng Viện “thức trọn đêm nay” để bàn thông qua luật bảo hiểm y tế