Tổng biện lý Michigan: Trump giống đứa trẻ được nuông chiều, không mang mặt nạ ở Ford