Tổng thanh tra đang điều tra một số cơ quan thuộc Bộ Nội An về phản ứng virus corona