Tổng thống “không phải là ông chú điên khùng của ai”