Tổng thống nổi giận khi bị chất vấn dối trá COVID 19