Tổng trưởng Tư pháp Barr có bị truy tố hình sự hay không?