Trump bắt đầu đối phó nghiêm túc với các cuộc điều tra