Trump có kế hoạch vẫn nắm quyền ở Toà Bạch Ốc nếu thất cử?