Trump có thể chọn con gái, Ivanka làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc