Trump cuối cùng cũng thừa nhận người tiêu dùng sẽ gánh thương chiến