Trump dùng biểu đồ không chính xác về đường đi của bão Dorian