Trump dùng chiến lược gì để giữ quyền lực với Cộng Hòa