Trump giận dỗi, bỏ họp với Dân chủ: “Trump First hay America First”?