Trump không thể làm gì thêm được nữa để ngăn COVID 19?