Trump leo thang cuộc chiến với Twitter, chuẩn bị ký sắc lệnh về công ty mạng xã hội