Trump: Nancy Pelosi là nỗi ô nhục đối với gia đình bà ta