Trump: Nước Mỹ đã đầy rồi, chúng tôi không thể tiếp nhận thêm nữa!