Trump thực sự bỏ rơi đồng minh trung thành Matt Gaetz?