Trump: Tôi chưa bao giờ chỉ đạo Michael Cohen làm gì sai trái!