Trump tuyển cây viết bảo thủ tuyên truyền được phục chức