Trump và Bạch Cung được mời tham gia vào điều trần luận tội công khai sắp tới