TT Trump chịu thất bại trước Dân Chủ về câu hỏi Quốc Tịch