TT Trump sẽ công khai hồ sơ tài chánh cá nhân đầy đủ, chi tiết