TT Trump thực thi quy chế tị nạn mới, hạn chế di dân vào nước Mỹ