Vấn đề TT Trump có “quyền tuyệt đối” tự ân xá đã gây ra tranh cãi lớn!