Với luật mới, bản khai thuế của Trump sẽ trao cho Quốc Hội