Yếu tố nào quyết định bản án cuối cùng dành Roger Stone?