APEC 2017: Bài báo Lao Động “tự thiến” cụm từ “thúc đẩy nhân quyền”