APEC & Chuyến sang thăm của TT Trump: Việt Nam tận dụng được lợi ích gì?