Cấp thẻ nhà báo cho chủ vựa phế liệu, quán nhậu để làm ăn