Chính phủ và quốc hội có ‘đồng lõa’ cho xăng tăng ‘vặt lông vịt’?