Đà Nẵng đẩy mạnh việc thanh trừng cán bộ thời cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh