Đảng ‘cải cách tiền lương’ nhưng không chịu giảm biên chế!