Dục tốc ‘lấy phiếu tín nhiệm sớm hơn dự kiến’ để làm gì?