Hậu chuyện bắt Thăng: “Nằm nhà nghe tiếng còi xe mà giật mình!”