‘Lấy tiền bồi thường đi du lịch’ và bản chất ‘chính quyền vì dân’