Nỗi nhục Bãi Tư Chính lần 2 cùng ngoại tệ biến mất!