Thấy gì từ ‘Ngay lúc này, Đảng phải kiên quyết hành động’?