Thứ trưởng ngoại giao VC sa lưới! Tướng trùm cảnh sát biển VN bị lột lon!