Từ chức rồi rút lại, trò hề của quan chức Cộng sản