Vì sao ‘GDP 7,46%’ của Thủ tướng Phúc bị xem là ‘giả’?