‘Việt Nam bảo đảm tốt tự do báo chí’ khi tống giam hàng loạt blogger phản biện!