VN có xâm lăng Cam Bốt? Tình hình Nguyễn Phú Trọng ra sao?