“Vương Kỳ Sơn Việt Nam” chính thức trở thành nhân vật quyền lực thứ hai